<var id="aoukq"></var>
  1. <li id="aoukq"></li>

    <li id="aoukq"></li>
     <progress id="aoukq"><span id="aoukq"></span></progress>
     1. Pliki cookie

      Spó?ka Caterpillar Inc. dok?ada wszelkich starań, aby dostarcza? klientom, dystrybutorom i dostawcom najlepsze produkty oraz us?ugi w terenie i online. Poprosili?my o podanie danych osobowych, dlatego chcemy poinformowa?, w jaki sposób b?d? wykorzystywane. Rejestruj?c si? na stronach internetowych grupy Caterpillar lub kontaktuj?c z nami za ich po?rednictwem, u?ytkownik wyra?a zgod? na udost?pnianie podanych przez niego danych lub zamieszczonych komentarzy pomi?dzy spó?k? Caterpillar, jej spó?kami powi?zanymi i dystrybutorami oraz wykorzystywanie ich bez ograniczeń do przetwarzania zamówień i ulepszenia lub dystrybucji naszych produktów i us?ug. Nie sprzedajemy ani nie udost?pniamy danych stronom trzecim i dok?adamy wszelkich starań w celu zapewnienia ich bezpieczeństwa. Spó?ka Caterpillar Inc. uznaje i szanuje prywatno?? u?ytkowników w sieci.

      Pliki cookie
      Podczas korzystania z naszych stron internetowych mo?emy przes?a? pliki cookie na urz?dzenie u?ytkownika. To niewielkie pliki zapisywane na komputerze, które umo?liwiaj? nam rozpoznanie u?ytkownika podczas ka?dej wizyty. Pliki cookie s? przydatne na wiele sposobów, na przyk?ad poprzez zapisywanie preferencji dotycz?cych regionu i kraju oraz gromadzenie danych innych ni? osobowe.

      Pliki cookie spó?ki Caterpillar zapewniaj?ce bezpieczeństwo w sieci (je?li u?ytkownik posiada identyfikator zabezpieczeń Caterpillar) nie s?u?? do gromadzenia danych osobowych w tej witrynie.

      Dane inne ni? osobowe
      Pliki cookie mog? by? u?ywane do:

      • Okre?lania liczby odwiedzin naszych stron internetowych przez u?ytkownika
      • Gromadzenia anonimowych danych statystycznych dotycz?cych u?ywania strony internetowej
      • Gromadzenia informacji na temat u?ywanej przegl?darki internetowej oraz systemu operacyjnego

      Ta witryna, jak wi?kszo?? witryn internetowych, przechowuje informacje w ma?ych plikach danych zwanych plikami cookie na Twoim komputerze.   Te pliki s? wykorzystywane przez witryn? na kilka sposobów, w tym poprzez w??czanie niektórych funkcji, zapami?tywanie wyborów u?ytkownika, zwi?kszanie wydajno?ci witryny oraz dostarczanie nam informacji o tym, jak odwiedzaj?cy korzystaj? z witryny, dzi?ki czemu mo?emy j? ulepsza?. Pliki   cookie z tej witryny mog? po zamkni?ciu przegl?darki zosta? automatycznie usuni?te lub nie, w zale?no?ci od potrzeby zachowania informacji w pliku cookie pomi?dzy wizytami w tej witrynie.   Je?li u?ytkownik nie zezwoli na korzystanie z plików cookie, niektóre funkcje witryny mog? by? niedost?pne lub nie dzia?a? zgodnie z oczekiwaniami.   Pliki cookie mo?na równie? usun?? lub zablokowa?, post?puj?c zgodnie z instrukcjami pomocy w przegl?darce.
      W poni?szej tabeli obja?niono, jakich rodzajów plików u?ywamy, i?dlaczego to robimy.

      RODZAJ PLIKóW COOKIENAZWA PLIKU COOKIECELUZYSKANIE WI?KSZEJ ILO?CI INFORMACJI
      Us?uga Google Analytics_utma
      _utmb
      _utmc
      _dc_gtm
      _ga
      _gid
      _utmzz
      _utmzses
      Te pliki cookies s? wykorzystywane do zbierania informacji dotycz?cych sposobu korzystania z witryny przez odwiedzaj?cych. Gromadz? dane w anonimowej formie.   Obejmuje to liczb? u?ytkowników odwiedzaj?cych stron?, adres witryny, któr? u?ytkownik odwiedzi? wcze?niej, oraz strony odwiedzone w tej witrynie.   Informacje te pomagaj? nam w ulepszeniu witryny.POLITYKA PRYWATNO?CI GOOGLE
      _utmc to plik cookie sesji, usuwany w momencie zamkni?cia przegl?darki.
      __utma, _utmb i _utmz to trwa?e pliki cookie, które pozostaj? na komputerze u?ytkownika po zamkni?ciu przegl?darki.
      Pliki _ga i _gid pomagaj? rozró?ni? u?ytkowników.
      _dc_gtm: s?u?y do pomocy w identyfikacji osób odwiedzaj?cych wed?ug wieku, p?ci lub zainteresowań dzi?ki funkcji DoubleClick - Google Tag Manager.
      EloquaUstawia unikalny plik cookie dla ka?dej osoby w domenie eloqua.com, ELOQUA, ELQSTATUS.Spó?ka Eloqua wykorzystuje pliki cookie, aby serwer rozpoznawa? u?ytkowników powracaj?cych na stron? jako unikalnych u?ytkowników. Pliki cookie to ma?e pliki tekstowe umieszczane w folderze na dysku twardym odwiedzaj?cego; dzi?ki nim system Eloqua zapami?tuje u?ytkownika. Pliki cookie umieszczane przez serwer Eloqua mog? by? odczytywane tylko przez system Eloqua. Nie mog? uzyskiwa? dost?pu do jakichkolwiek innych danych na komputerze ani ich odczytywa? lub modyfikowa?. Ka?da przegl?darka internetowa umo?liwia odrzucenie jakiegokolwiek pliku cookie.   Je?li u?ytkownik odrzuci pliki cookie, system Eloqua nie b?dzie móg? zebra? danych na jego temat, ale b?dzie to wymaga?o ponownego wprowadzania pewnych informacji przy ka?dej wizycie lub uniemo?liwi nam dostosowanie funkcji witryny do preferencji u?ytkownika. Mo?na te? usuwa? pliki cookie r?cznie z dysku twardego. Pliki same w sobie nie zawieraj? ?adnych danych osobowych. Pozwi?zujemy informacje przechowywane w plikach cookie ze wszelkimi danymi umo?liwiaj?cymi identyfikacj? podanymi podczas wizyty w naszej witrynie.Polityka prywatno?ci spó?ki Eloqua
      AddThis i serwisy spo?eczno?cioweUs?ugi te wykorzystuj? pliki cookie, aby umo?liwi? korzystanie z nich oraz gromadzi? informacje na temat u?ytkowania.   Pliki cookie s? ustawiane przez addthis.com i inne serwisy spo?eczno?ciowe, w tym m.in.witryny facebook.com, twitter.com, linkedin.com, yahoo.com, instagram.com i google.com.   Nale?y zapozna? si? z o?wiadczeniami dotycz?cymi polityki prywatno?ci tych firm w celu uzyskania konkretnych informacji dotycz?cych ich polityki prywatno?ci i korzystania z plików cookie.Us?uga AddThis wykorzystuje pliki cookie, aby umo?liwi? udost?pnianie ??czy do artyku?ów w tej witrynie za po?rednictwem poczty elektronicznej i serwisów spo?eczno?ciowych.   Pliki te zbieraj? informacje dotycz?ce sposobu korzystania z us?ugi i tego, które serwisy spo?eczno?ciowe s? dost?pne za po?rednictwem tej witryny.Praktyki w zakresie & ochrony danych osobowych spó?ki AddThis
      W przypadku udost?pnienia ??czy z tej witryny w serwisach spo?eczno?ciowych, serwisy te b?d? wykorzystywa? pliki cookie, aby umo?liwi? korzystanie z ich us?ug, gromadzi? informacje dotycz?ce sposobu korzystania z nich oraz je ulepsza?.Polityka prywatno?ci serwisu Instagram
      Zasady wykorzystania danych serwisu Facebook
      Polityka prywatno?ci serwisu LinkedIn
      Ochrona prywatno?ci & w us?udze Google+
      Akceptacja plików cookiecookie-msg-read-caterpillarDotComTen plik cookie zapami?tuje, czy u?ytkownik zaakceptowa? obs?ug? plików cookie w tej witrynie.Jest trwa?y i?pozostaje na komputerze po zamkni?ciu przegl?darki.
      Akceptacja plików cookiecookie-msg-readTen plik cookie zapami?tuje, czy u?ytkownik zaakceptowa? obs?ug? plików cookie w tej witrynie.Jest trwa?y i?pozostaje na komputerze po zamkni?ciu przegl?darki.
      SerwerJSESSIONIDTen plik cookie jest absolutnie niezb?dny, aby komputer-serwer witryny móg? zarz?dza? sesj? w?przegl?darce podczas korzystania z?witryny.Jest to plik cookie sesji, usuwany w momencie zamkni?cia przegl?darki.
      SerwerWCMJSESSIONIDTen plik cookie jest absolutnie niezb?dny, aby komputer-serwer witryny móg? zarz?dza? sesj? w?przegl?darce podczas korzystania z?witryny.Jest to plik cookie sesji, usuwany w momencie zamkni?cia przegl?darki.
      Konto logowaniaSSOURL
      SSOURLLocal
      SSOCookie
      AFFILIATION_CODE
      SSOLogin
      Te pliki cookie s? niezb?dne do prawid?owego dzia?ania logowania w tej witrynie.   Zapisuj? informacje o koncie u?ywanym do logowania si? do tej witryny internetowej.   Dzi?ki nim mo?na zaoszcz?dzi? czas i?wysi?ek, poniewa? nie trzeba logowa? si? do innych powi?zanych stron podczas tej samej sesji.S? to pliki cookie sesji, usuwane po zamkni?ciu przegl?darki.
      Pliki cookie kraju na stronie Cat.comlocalePageTen plik cookie zapami?tuje, któr? witryn? cat.com (z którego kraju) odwiedza u?ytkownik.   Umo?liwia to automatyczne przej?cie do witryny tego samego kraju przy nast?pnej wizycie.Jest trwa?y i?pozostaje na komputerze po zamkni?ciu przegl?darki.
      Pliki cookie kraju witryny finance.cat.comcatFinGlobalTen plik cookie zapami?tuje, któr? witryn? finance.cat.com (z którego kraju) odwiedza u?ytkownik.   Umo?liwia to automatyczne przej?cie do witryny tego samego kraju przy nast?pnej wizycie.Jest trwa?y i?pozostaje na komputerze po zamkni?ciu przegl?darki.
      Wyszukiwanieproxy-2Ten plik cookie zapami?tuje preferencje wy?wietlania wyników wyszukiwania.   Umo?liwia zastosowanie tych samych preferencji przy kolejnej wizycie u?ytkownika.Jest trwa?y i?pozostaje na komputerze po zamkni?ciu przegl?darki.
      Wyszukiwarka dystrybutorówproxy-11Ten plik cookie zapami?tuje wybór dystrybutora.   Umo?liwia zastosowanie tych samych preferencji przy kolejnej wizycie u?ytkownika.Jest trwa?y i?pozostaje na komputerze po zamkni?ciu przegl?darki.
      Zarz?dzanie zawarto?ci?wcmpreferencesdevTen plik cookie jest wykorzystywany przez nasz system zarz?dzania zawarto?ci? i jest stosowany do niewielkiej liczby u?ytkowników.   Pracujemy nad usuni?ciem tego pliku cookie z naszej witryny.Jest trwa?y i?pozostaje na komputerze po zamkni?ciu przegl?darki.
      LithiumVISITORID
      LiSESSIONID
      System Lithium wykorzystuje pliki cookie identyfikatora sesji.W przypadku pliku cookie identyfikatora sesji, gdy u?ytkownik zamknie przegl?dark?, plik cookie jest po prostu usuwany.
      Polityka prywatno?ci spó?ki Lithium
      YouTubeVISITOR_INFO1_LIVE
      LOGIN_INFO
      PREF
      SAPISID
      SID
      HSID
      SSID
      APISID
      use_hitbox
      Google (YouTube) wykorzystuje ró?ne technologie do gromadzenia i przechowywania danych podczas korzystania z us?ug Google, co mo?e obejmowa? wys?anie jednego lub wi?kszej liczby plików cookie oraz anonimowych identyfikatorów do urz?dzenia u?ytkownika.Polityka prywatno?ci Google
      Unikalny identyfikator u?ytkownikaCWSIDS?u?y do ?ledzenia zalogowanego u?ytkownika.  
      Salesforce ChatX-Salesforce-CHAT
      liveagent_vc
      liveagent_oref
      liveagent_ptid
      liveagent_sid
      Te pliki cookie s? zwi?zane z technologi? LiveAgent, która zapewnia narz?dzia czatu online i funkcjonalno?ci wsparcia.Polityka prywatno?ci spó?ki Live Agent
      FormularzeformSubmitted
      contactData
      ?ledzi przesy?anie danych na czacie (formularz sprzeda?y), w formularzu broszury z produktami oraz w formularzu kontaktu ze spó?k? Caterpillar.Polityka prywatno?ci spó?ki Caterpillar
      pardotvisitor_id
      pardot
      lpv
      Pardot ?ledzi odwiedzaj?cych i potencjalnych klientów w witrynie i na stronach docelowych poprzez ustawienie plików cookie w przegl?darkach u?ytkowników.  Plik cookie u?ytkownika zawiera unikalny identyfikator u?ytkownika.
      Je?li konto u?ytkownika ?ledzi ustawienia zwi?zane z wyra?aniem zgody, plik pi_opt_in jest ustawiany z warto?ci? prawda lub fa?sz, gdy zdecyduje si? na ?ledzenie lub z niego zrezygnuje.
      Plik cookie sesji o nazwie ?pardot” jest ustawiony, gdy u?ytkownik jest zalogowany jako u?ytkownik Pardot. Ten plik cookie nie jest zapisywany w przegl?darce odwiedzaj?cego.
      www.caterpillarsurveys.comADRUM_BTa
      ADRUM_BT1
      ADRUM_BTs
         
      caterpillar.gcs-web.comDrupalVisitorMobile
      JSESSIONID
      s_cc
      s_sq
      s_vi
         
      Logowanie na stronie cat.comcatLogonPage
      ga_UserId
      Pliki ?ledz?ce logowanie na stronie cat.com.ga_UserId to unikalny identyfikator ?ledz?cy zalogowanego u?ytkownika.  
      CDN.krxd.net    _kuid_    Te pliki cookie s? wykorzystywane do gromadzenia informacji o sposobie korzystania z naszej witryny i odpowiadania na potrzeby naszych kampanii reklamowych. Pliki gromadz? informacje o zachowaniu u?ytkownika online, w tym w ró?nych u?ywanych przez niego przegl?darkach i na ró?nych urz?dzeniach.  Dane s? wykorzystywane do sporz?dzania raportów, segmentacji odbiorców i wspomagania procesu udoskonalania stron internetowych Caterpillar. Mo?emy równie? u?ywa? plików cookie do segmentacji odbiorców, aby reklamy by?y bardziej interesuj?ce dla u?ytkowników oraz warto?ciowe dla wydawców i reklamodawców. Pliki cookie cz?sto wykorzystywane s? do wybierania reklam w oparciu o upodobania u?ytkownika, w celu poprawy mo?liwo?ci raportowania wydajno?ci kampanii, personalizacji witryny oraz w celu unikni?cia wy?wietlania reklam, które u?ytkownik ju? widzia?. Informacje zbierane przez te pliki cookie mog? by? udost?pniane innym firmom, np. reklamodawcom i dystrybutorom.  

      ??cza
      Strony internetowe firmy Caterpillar zawieraj? ??cza do innych witryn internetowych. Spó?ka Caterpillar nie ponosi odpowiedzialno?ci za zasady ochrony prywatno?ci ani zawarto?? innych witryn w sieci.

      Formularze
      Poszczególne formularze maj? swoje w?asne o?wiadczenia o ochronie prywatno?ci. Nale?y zapozna? si? z nimi przed przes?aniem danych w formularzu.

      色婷婷综合缴情综免费观看